Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Lý thuyết tàu thuyền dùng cho dân tộc học hàng hải

Để tham khảo , chúng ta xem clip sau đây trình bày bài học về lý thuyết tàu đầu tiên cho sinh viên khoa đóng tàu . Chúng ta chỉ xem để tham khảo