Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Học tiếng Anh cùng tôi : Tâm nghiêng

Trên Youtube có nhiều clip tiếng Anh đóng tàu khá lý thú . Tôi muốn cùng các bạn khai thác các clip này . Hôm nay ta cùng học về tâm nghiêng meta center


Và đây là lời thuyết minh tiếng Anh mà tôi chép lại :
BAI TIẾNG ANH
When a solid body floating in a fluid is tilting down from its equilibrium position then the stability of its equilibrium depends upon the location of its meta center. To understand this let us recall that if the mass density of a body is less than that of fluid as in case of wood , plastic, ice cube ...and if the weight of fluid displaced by the immersed body is equal to the weight of the body as in case of boat, ship ...When a body say a ship floats in water it is acted upon by two forces : a vertical downward force of gravity, which is equivalent to the weight  of the body W acting at the center of gravity, and an upward vertical buoyancy force FB which is equal to the weigh of the water displaced by the immersed body which passes through the centroid of the displaced volume of the water that is the center of buoyancy now for a floating body to be in equilibrium . The buoyancy force should be equal to the weight of the body, also the center of gravity and the center of buoyancy should lie on the same vertical line call the center line BG. Now if a body undergoes an angular displacement say in the right ward direction than we see the volume displaced is larger in the right side thus the center of buoyancy shifts towards the right from B to B' and a couple is formed which tries to rotate the body. Here the point of intersection of the vertical line through the new center of buoyancy B' and the center line BG is termed as meta center of the body and the distance by which the meta center lies above the center of gravity of a floating body is known as the meta center height GM, which is given by depending upon the location of the meta center.  A floating body possesses three type of equilibrium , they are stable , unstable and neutral equilibrium. When M is above G then in this case a restoring couple is formed by the buoyancy force and the weight of the body which tends to turn the body to its original position thus the body said to be in stable equilibrium. Now, when M below G then in this case an overturning couple is formed by the buoyancy force and the weight of the body which tends to sink the body from its original position thus the body is said to be in unstable equilibrium. And , when M coincides with G , then in this case the line of action of buoyancy force and the weight of the body are collinear and passes through the same point due to this the body neither returns to its original position nor increases its displacement further thus this body is said to be in neutral equilibrium
BÀI DỊCH TIẾNG VIỆT
Khi một vật rắn nổi trong chất lỏng bị nghiêng xuống khỏi vị trí cân bằng của nó thì tình trạng ổn định của sự cân bằng phụ thuộc vào vị trí tâm nghiêng. Để hiểu điều đó, chúng ta nhớ lại rằng, mật độ của vật rắn thì nhỏ hơn mật độ của nước trong trường hợp như gỗ, nhựa, cục đá ...và nều trường hợp của trọng lượng chất lỏng  mà vật ngâm vào chiếm chỗ bằng với trọng lượng của vật như trong trường hợp tàu, thuyền...khi một vật thể như con tàu chẳng hạn nổi trong nước nó chịu tác dụng bởi hai lực : một trọng lực thẳng đứng hướng xuống dưới , bằng với trọng lượng W của vật thể và tác dụng tại trọng tâm , và một lực nổi FB thẳng đứng hướng lên trên ,bằng với trọng lượng khối nước mà vật thể ngâm vào chiếm chỗ và tác dụng tại khối tâm của lượng nước chiếm chỗ tức là tâm nổi của vật thể sau khi đã ở trạng thái cân bằng . Lực nổi phải bằng với trọng lượng của vật thể cũng như trọng tâm và tâm nổi phải cùng nằm trên một đường thẳng đứng mà ta gọi là BG. Vậy nếu vật thể di chuyển một góc, giả sử nghiêng sang phải thỉ ta thấy khối lượng nước chiếm chỗ bên phải lớn hơn nên tâm nổi di chuyển sang phải từ B sang B' và sinh ra một ngẫu lực làm quay vật thể. Giao điểm giữa đường thẳng đứng đi qua tâm nổi mới B' và đường dọc tâm BG tạo thành điểm tâm nghiêng, và khoảng cách mà điểm M nằm trên trọng tâm G là chiều cao tâm nghiêng GM, trị số này phụ thuộc vào vị trí của tâm nghiêng. Một vật thể nổi có ba loại cân bằng, đó là bền, không bền và phiếm định. Khi M nằm trên G ,một mô men hồi phục sẽ sinh ra bởi lực nổi và trọng lượng của vật có khuynh hướng quay vật trở lại vị trí ban đầu, vậy ta nói đó là cân bằng bền. Khi M nằm dưới G thì trong trường hợp này một mô men quay sinh ra giữa lực nổi và trọng lượng của vật có khuynh hướng làm ngập chìm vật khỏi vị trí ban đầu, nên ta nói cân bằng không bền. Và khi M trùng với G, trong trường hợp này đường tác dụng của lực nổi và trọng lượng của vật trùng nhau ,cùng đi qua một điểm nên vật đó không quy lại vị trí ban đầu cũng như không nghiêng thêm nữa , ta nói nó là cân bằng phiếm định

NHỮNG ĐIỀU CHÚ Ý 
It is said =It is common reported, it is rumored , people assert or maintain 
It is said to be = is considered