Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Những ghi chép tại Kim Bồng và Phong Cốc

Tại Kim Bồng,vừa qua ,trong chuyến đón Ken Preston ,tôi đã ghi chép thêm được một số tư liệu .
1/Về các lễ lạt trong đóng thuyền
Chủ xưởng thuyền Võ Xuân Phương cho biết :tại miền Trung có khá nhiều lễ lạt khi đóng một con thuyền .Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới:
-lễ "vô ghim" -Lễ khi thực hiện nối lô lái,lô mũi,long cốt liền thành một giải.Khi đó lô lái được nối với long cốt bằng bốn ghim gỗ đã chuẩn bị sẵn .Tương tự như thế,lô lái cũng được nối với long cốt .Lễ này quan trọng,như lễ đặt ky của đóng tàu thép
-lễ "chốt giang đà "-khi nối đà thuyền với ván ,giang /cong
-lễ "tống mộc"-lễ thần rừng sau khi thuyền hạ thủy
-lê tô nhãn-tô con ngươi của mắt thuyền
Tổng cộng ,trong suốt quá trình đóng một con thuyền có 7,8 cái lễ.
2/Tên các chi tiết trong thuyền 
Tên gọi theo thứ tự từ dưới lên trên của các ván ghép thuyền :
long cốt,be 1,be 2,chông 1,chông 2,be hông,be then,be dành .Chốt triện để gắn be then với be dành.

Còn cái mã nối quan trọng của ghe nang ,tên nó là đốc thủ
3/Tên chủng loại buồm 
Phạm Văn Tuyên ,con ông Chính ,gọi điện từ Cẩm Phả vào cho tôi biết :buồm dùng trên mảng Sầm Sơn thuộc loại buồm cánh kèo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét